Adgang til fortidsminder

Vis hensyn - til fortidsminderne og deres ejere!

  • Langt de fleste fredede fortidsminder ligger på privat jord. Med mindre offentlig adgang er indeholdt i den tinglyste fredningstekst for fortidsmindet, giver fredningen ikke automatisk adgang for offentligheden.
  • Gennem aftaler med velvillige private lodsejere er der skabt offentlig adgang til næsten alle fortidsminder, som er omtalt på denne hjemmeside. Husk derfor at du ved besøg som regel er gæst på privat grund.
  • Adgang sker på eget ansvar i henhold til Naturbeskyttelsesloven.
  • Følg nøje adgangsbeskrivelserne under det enkelte fortidsminde og tag hensyn til afgrøder, hegning og evt. husdyr.
  • Hold også fornøden afstand til privat bebyggelse, følg evt. skiltning og hold medbragte hunde i snor.

Efterlad stedet som du selv ønsker at forefinde det!

  • Ved besøg af fortidsminder i skov er det vigtigt at huske på, at der er forskel på adgangsreglerne for offentligt ejede og private skove.
  • I offentlige skove er færdsel i udgangspunktet tilladt overalt i hele døgnet, men i private skove skal fædsel holdes til stier og veje i dagtimerne.
  • Læs mere i denne folder fra Danmarks Naturfredningsforening (pdf) og på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du under et besøg observerer beskadigelser af fortidsmindet, skiltning eller lignende forhold bedes du kontakte kommunen eller tilsynsmyndigheden som nævnt under det enkelte fortidsminde.

 

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.