Bronzealder | Hærvejen ved Christianshøj

Hærvejen ved Christianshøj Gravhøj Guide Middelalder, Bronzealder

Aalborgvwj 2B 7442 Engesvang
  • Hærvejs plantager gemmer stadig mange spor af hulveje over den tidligere åbne hede.
  • Shelterpladsen ved Christianshøj er et godt sted for rast og overnatning på Hærvejsruten.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Sidste rettelse: : 
01-2023
Tilsyn og beskadigelser:

Slots- og Kulturstyrelsen - SLKS

 

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:

2309-6

 

STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.215354
Længdegrad: 9.3512
UTM-system : 
E 521782 N 6230104

 Beskrivelse

Hærvejen ved Christianshøj.

Shelterpladsen ved Christianshøj er et godt udgangspunkt for at gå på opdagelse i landskabet langs Hærvejs-stien. Her befinder du dig midt i det jyske landskab, hvor dramaet mellem is og smeltevand udfoldede sig på fuldt blus under den sidste istid,  "Weichsel"-istiden, som sluttede for ca. 20.000 år siden, dækkede størstedelen af Danmark og formede nutidens landskab. Herunder blev den jyske højderyg dannet, som sidenhen har fungeret som nord-syd gående færdselskorridor, ad det vi nu kalder for Hærvejen.

Christianshøj Hedelandskab Hans SmidthHedelandskab, maleri af Hans Smidth.

Grænselandet langs højderyggen og den såkaldte "hovedstilstandslinje" er et enestående geologisk landskab, som strækker sig nord-syd gennem Jylland fra Rødekro vest for Aabenrå til Hald Sø syd for Viborg og videre vestover mod Struer og Bovbjerg ved vestkysten. Langs denne linje stoppede den øst fra kommende is sin fremdrift i sidste istid, hvorefter afsmeltningen i det efterfølgende varmere klima begyndte for omkring 15.000 år siden.


Christianshøj Vejspor KongsøHedeGamle hjulspor aftegner sig stadig mange steder på heden - her fra Kongsø Hede ved Vrads. Senere opdyrkning eller opfuring for anlæggelse af plantager har fjernet sådanne spor.

Afsmeltningen frigav enorme mængder vand blandet med sand og sten, der var bundet i isen, som strømmede ud over området udenfor isen, hvor det formede det karakteristiske flade vestjyske landskab og grundlagde den landskabsform som vi kalder for hedeslette. I takt med at isen trak sig tilbage blev det underliggende morænelandskab frilagt. Det var et helt anderledes kuperet landskab, formet af is og smeltevand og hvor "isterninger" fra den kilometertykke iskappe blev efterladt indespærret i landskabets lavninger - såkaldt "dødis". Bølling Sø ca. 4 km sydøst for Christianshøj er et sådan eksempel og her var også den gamle gletsjerport i isen, hvor smeltevandet blev trykket nordvest ud gennem Funder Ådal og videre gennem Skygge og Karup Å til havet ved nutidens Limfjord. Da landet endeligt nogle tusinder år senere blev isfrit  var havspejlet til gengæld steget voldsomt. De lavtliggende områder af landet stod derfor under vand og landets nuværende omrids fremkom først, da den efterfølgende landhævning i de tidligere isdækkede områder indtraf. Herved blev også nutidens vandskel omkring Bølling Sø skabt - og hvor Funder Å nu afvandes mod øst gennem Gudenåen.

Christianshøj VSK Udsnit 1800Området omkring Christianshøj gengivet på Videnskabernes Selskabs kort fra ca. år 1800. Bemærk de store åbne sandflugtsarealer på heden.

I dag er tidligere tiders vidtstrakte heder vest for hovedstlstandslinjen nu for størstedelen enten tilplantet eller opdyrket. Kun ca. 10% af de tidligere hedearealer - eller godt 2% (80.000 hektar) af Danmarks nuværende areal - dækkes i dag af hede. På Grathe Hede/Gråhede i den østlige del af Kompedal Plantage - på Hærvejsruten vest for Christianshøj - kan du dog stadig finde heden, Fra et stort udsigtstårn langs Hærvejsstien kan du nyde udsigten over den tidligere næsten uendelige hedeflade, hvor gravhøje fra oldtiden viste vej. På den magre jordbund manglede bevoksningen mange steder og her dannedes der sig store åbne flyvesandsområder, som var en udfordring for både færdsel og ikke mindst senere tids opdyrkning.

Christianshøj Vogn på hedeStude trækker en vogn over heden i forrige århundrede.

I området omkring Christianshøj forenes den østlige "højrute" øst om Bølling Sø med middelalderens vestlige rute om søen fra Christianshede i syd til Klode Mølle i nord og herfra  forsætter ruten samlet nordpå med kurs mod Lysgård og Hald Sø. På mange måder en fuldstændig identisk historie, som den vi møder syd for Bølling Sø ved Christianshede - se også Harbovad hulveje.
Store Bedehøj - en velvoksen gravhøj ved Christianshøj - som sikkert blev opført i bronzealderen, har givetvis ligget som et vigtigt pejlemærke for færdslen i både oldtid og middelalder. Højen har måske fået sit navn fra Hærvejens store studedrifter, som her kunne holde en pause og lade dyrene græsse (bede). En anden forklaring kan være, at højen fungerede som bedested for skovlovringer på salgstur med deres trævarer og vognhjul til de skovfattige egne vestpå ved Holstebro og Skive.

 

 Adgangsbeskrivelse

Adgang - Hærvejen ved Christianshøj

  • Shelterpladsen ved Christianshøj ligger på Hærvejsruten nord for Bølling Sø - se LINK HER

Faciliteter

  • Informationsskilt på shelterpladsen.

Særlige forhold

  •  Husk at evt. hund altid skal føres i snor.

  • Iagtag brandfaren - Åben ild må kun finde sted på anlagte bålsteder ved shelterpladserne.

Luftfoto venligst udlånt af COWI
Kortmateriale Copyright KMS
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.