Bronzealder | Stendal Plantage Gravhøje

Stendal Plantage gravhøje Gravhøj Guide Bronzealder, Bonde Stenalder

Stendalvej 10 8620 Kjellerup
 • Rydninger i plantagerne har flere steder genskabt synet af de tætliggende stenaldergravhøje.
 • Shelterpladsen i Stendal Plantage er et godt udgangspunkt for ture i området.
 • Typisk lav gravhøj fra enkeltgravskulturen i Stendal Plantage
 • Gravhøj i lille lysning i plantagen.
 • Enkeltgravshøje på overdrevsareal i Havredal Plantage.
 • Offentlige stier leder gennem højområdet i Havredal Plantage.
 • Stor gravhøj - sikkert fra bronzealderen - på top af skrænten ud til skovvejen ved Åresvad Å.
 • Mange steder ses skovdiger fra plantagernes anlæggelse.
 • Lav enkeltgravshøj i skovlysning.
 • Hulvej ved Åresvad Å.
 • En lav gravhøj ved Åresvad Å markerer det gamle overgangssted.
 • Et værdfuldt vådområde ved Åresvad Å.
 • Jens Langknivs Hule - en langdysse fra bondestenalderen i Ulvedal Plantage.
 • En stor gavlsten markerer tydeligt graven i den ene højende.
 • Det ene af langdyssens to stensatte gravkamre. De var oprindeligt helt dækkede og indesluttet i højen.
 • Gravkammer med tærskelsten i gulvet fra den gamle indgang fra højsiden.
 • Tæt på langdyssen ses adskillige gamle hulvejsspor i skovbunden.

 Administration

Ejerforhold: : 
Naturstyrelsen
Sidste rettelse: : 
01-2023
Tilsyn og beskadigelser:

Slots- og Kulturstyrelsen - SLKS

 

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:

2209-23

 

STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.318171
Længdegrad: 9.302259
UTM-system : 
E 518696 N 6241533

 Beskrivelse

Stenaldergrave langs Hærvejen gennem Alhedens plantager.

Stendal MB Kort Mere end 80 gravhøje (rød prik), på en lang række langs det oldgamle Hærvejs-forløb, er stadig bevaret i Stendal og Havredal Plantager. Her set på baggrund af ældre kort fra midten af 1800´-tallet. Med blå prikker nu forsvundne, men kendte gravhøje, som specielt er forsvundet i nuværende dyrket mark. Selvom plantagerne i dag slører højrækken, må man alligevel sige, at de i forhold til dyrket mark har virket bevarende på gravhøjene.

Kun få steder i Danmark er oldtidens højrækker bevaret som i Stendal og Havredal Plantage syd for Viborg. Oprindeligt blev de anlagt i et mere åbent hedeterræn og kunne ses viden om - i skarp modsætning til nutidens plantagebeplantning, som nu desværre for en stor del slører de imponerende rækker af gravhøje langs Hærvejsstrøget. Stendal og Havredal Plantage dækker sammen med den syd for liggende Ulvedal Plantage næsten 850 hektar og kaldes også for "Alhedens Kongeskov", da de blev anlagt på kongelig forodning i 1788 - 1829. Før dette tjente store dele af området som kongeligt jagtområde.
 
Læs mere om stiruter, plantagernes anlæggelse og området historie på Naturstyrelsens hjemmeside (LINK).
Naturstyrelsens Naturguide fortæller også mere.
 
Vi befinder os på den jyske højderyg ganske tæt på den såkaldte "hovedstlstandslinje", hvor isen nåede sin maksimale udstrækning ned gennem Jylland i sidste istid. Mennesker har opholdt sig langs isranden helt tilbage til den ældste stenalder for næsten 15.000 år siden, hvor rensdyr græssede og blev jagtet langs isranden. Det var dog først med yngre stenalders begyndende bondekulturer mkring 4.000 f.Kr., at mennesker begyndte at sætte sig synlige spor i landskabet i form af gravhøje.  En udvikling som sikkert har sammenhæng med, at man da også blev mere bofast, og dermed også havde brug for at markere sit territorie.
 
Stendal LidarOmrådet med Stendal og Havredal plantager set på en såkaldt "Lidar-scanning" som viser landskabets overflade. Ådalen med Åresvad Å ses tydeligt diagonalt gennem billledet.
Med rød prik "fredede fortidsminder" som kortet ovenfor. Bemærk den tydelige højderyg nord-syd som markerer isens "hovedstilstandslinje" (Isens maksimale udbredning i sidste istid). Det var det kuperede område øst for denne linje, som var isdækket og dermed blev udsat for isens enorme påvirkninger.
 
 
Størstedelen af områdets gravhøje blev anlagt i den sene bondestenalder af den såkaldte "Enkeltgravskultur"  i perioden 2.800 - 2.400 f.Kr., men de største og højest beliggende grahøje kan også tænkes at være fra den efterfølgende bronzealder (1.800 - 500 f.Kr.). Generelt kan vi sige, at der i dag kun er bevaret omkring 1/3-del af de oprindelige høje. Resten - specielt i området udenfor plantagerne - er gradvist forsvundet i forbindelse med opdyrkningen af den gamle hede, som tidligere var den altdominerende landskabstype i området. Fra ældre udgravninger af flere af de nu sløjfede gravhøje, har vi værdifulde data, som belyser datidens gravskik.
 
Stendal Stregtegn HVJ RedTværsnit gennem en typisk grav fra Enkeltgravskulturen med tre grave tilføjet over tid og med tilhørende forskelligge lerkar og stridsøkser. Tegning af Henrik Vester Jørgensen.
 
Enkeltgravskulturenens gravhøje er som regel ganske lave og er ofte "etagebyggerier" med flere grave: Den første (bundgraven) blev anlagt ned i datidens undergrund og markeret med en lav høj. Sidenhen blev endnu en grav (undergraven) tilføjet i denne høj, som samtidig blev forhøjet. Endnu en grav (overgraven) kan være anlagt i toppen heraf, hvor højen nok engang blev forhøjet - så i alt 3 grave kan derfor ligge i en og samme gravhøj, slevom den set udefra er ganske lav og uanseelig. Gravene dateres især på enkeltgravskulturens retvæggede lerkar og kulturens speciele stridsøkser i forskellige bjergarter, som gennem tiden udvikler sig.
På samme måde genbruges gravhøjene i bronzealderen ofte. Her sker der bare det, at gravskikken fra midt af bronzealderen gradvist ændrer form fra liggrave til brandgrave. Dette giver sig blandt andet til udtryk ved at en gravhøj i solsiden af toppen kan være tilføjet utallige, sekundært nedsatte gravurner.
 
Stendal Pan1Flere stedet i plantagerne er gravhøjene frilagt, så de nu ligger på overdrevsarealer og ses i sin opridelige tætte sammenhæng.
 
I oldtidens åbne hedelandskab har gravhøjene givetvis også fungeret som vejvisere og sigtepunkter i landskabet. Højene blev rejst langs datidens færdselskorridor "Hærvejen" på den jyske højderyg. Her fungerede de også som vejvisere mod de velvalgte overgangssteder ved f. eks. åløb og sumpede områder. Åresvad Å, som med sit øst-vest orienterede løb adskiller Stendal og Havredal Plantage, er et sådant eksempel. Her flankerer tærliggende gravhøje på begge sider af åen det gamle overgangssted. Dybe, gamle hulvejsspor skabt gennem årtusinders færdsel skærer sig flere steder dybt ned i skrænterne langs åløbene mod disse overgangssteder. Hvis du fra p.-pladsen langs vestsiden af landevejen gennem Stendal Plantage går et stykke ind i skoven og ned mod Åresvad Å, vil du finde de fineste af slagsen. Her skærer hulvejene sig virkeligt dybt ned i terrænet og preder sig i vifteform mod det fladere land, efterhånden som man kommer op ad skråningen.
 
Områdets ældste synlige fortidsminde finder du i Ulvedal Plantage vest for Stendal Plantage. Her finder du langdyssen "Jens Langknivs Høj", som du finder med en rask gåtur sydover gennem plantagen fra P.-pladsen ved Ulvedalhus ud til Aarestupvej (mod Karup). Langdyssen har fået sit navn efter den jyske udgave af "Robin Hood" - Jens Langkniv - som ifølge fortællingen benyttede stedet som sin hule i forrige århundrede. En ældre, desværre ikke opdateret informationstavle findes ved langdyssen og i skovbunden lige syd for dyssen ses en del fine hulvejsspor i siden af sænkningen for tilløbet til Åresvad Å. Langdyssen er undersøgt af Nationalmuseet og efterfølgende restaureret. Den stenbyggede grav, med to kamre og omsat langs højfoden med 62 store randsten, formodes anlagt som fælles gravplads i tiden omkring 3.400 f.Kr af den såkaldte "Tragtbægerkultur" - stenalderens første bondekultur, som afløste årtusinders jæger-samler samfund.
 
Stendal Pan2Langdyssen "Jens Langknivs Hule" i Ulvadal plantage er absolut et besøg værd. To oprindeligt helt tildækkede gravkamre ses i højen.
 
Silkeborg Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen anlagt en stor og velbesøgt shelterplads i Stendal Plantage lige vest for den tidligere skovridergård "Stendalgård". Her finder du også informationsskilte om plantagen og stedet er et rigtigt godt udgangspunkt for udforskningen af plantagernes righoldige kulturhistorie og natur - se også infotavlen via linket i boksen over denne tekst. Shelterpladsen indgår også i den afmærkede Hærvejsrute, hvor mange gør holdt på den lange vandretur gennem Jylland, ligesom den lokale skovbørnehave næsten dagligt benytter stedet.
 

 Adgangsbeskrivelse

Adgang - Stendal Plantage Gravhøje

 • Fra landevej 186 (Ulvedalsvej) mellem Kjellerup og Frederiks drejes der lige øst for Skræ mod nord ad Stendalvej.
 • Følg vejen ca. 1,2 km frem til skovkanten og parker på p.-pladsen
 • Følg grusvejen til fods videre mod nord gennem skoven vest om Stendalsgård og herfra ca. 400 m videre mod vest til shelterpladsen.

Faciliteter

 • Informationsskilt ved shlterpladsen i Stendal plantage..
 • Afstand til shelterplads: ca. 700 m.

Særlige forhold

 • Parker hensynsfuldt så der ikke spærres for gennemkørende færdsel.
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Kortmateriale Copyright KMS
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.