Middelalder | Skeldal Hulveje

Skeldal hulveje Færdsel Guide Middelalder, Bronzealder

Bøllingsøgårdvej 11B 8600 Silkeborg
 • Vandrestien ad Hærvejen følger den gamle hulvej lige nord for shelterpladsen
 • Hærvejsruten og stierne omkring Bølling Sø er godt afmærket og skilte. Her ved den sydlige indgangs P.-plads ved Tollund.
 • Gravhøje flankerer hele Hærvejsruten øst om Bølling Sø. Her en af de 10 gravhøje som ligger lige syd for shelterpladsen
 • Mange af de relativt lave gravhøje stammer sikkert fra bondestenalderens såkaldte Enkeltgravskultur.
 • Shelterpladsen i Stendalen - En god plads for overnatning eller rast på Hærvejs-turen eller på opdagelse i det fantastiske terræn rundt om Bølling Sø,
 • Hulvejen som stadig benyttes nord for shelterpladsen. Bemærk de høje sider langs vejen som vidner om årtusinders slid af færdsel.
 • Toppen af hulvejen lige før man kommer ud på åben mark mod Stokkjeldsdal.
 • På vej langs markskellet videre mod Stokkjeldsdal.
 • Ved de fine og fredede hulvejsspor ved Stokkjeldsdal findes også god informationsskiltning.
 • De gamle nu tilvoksede hulvejsspor skærer sig dybt ned i dalsiden.
 • I bunden af de dybe slugter blev færdslen koncentreret til få spor.
 • - og mod det flade overliggende land kunne vejsporene brede sig ud i vifteform.
 • Hulvejsspor ved Skokkjeldsdal lige nord for shelterpladsen i Skeldalen.
 • Omkring Stokkjeldsdal ligger også adskillige skiltede gravhøje.
 • Lav gravhøj i markskel.
 • Grusveje passerer stadig forbi mange af gravhøjene.

 Administration

Ejerforhold: : 
Privatejet
Sidste rettelse: : 
01-2023
Tilsyn og beskadigelser:

Slots- og Kulturstyrelsen - SLKS

 

Pleje, skiltning og 100 m.-zone:
FREDNINGSNR.:
STEDNR.:

 Find Fortidsmindet med GPS

GPS : 
Breddegrad: 56.17768
Længdegrad: 9.403299
UTM-system : 
E 525037 N 6225928

 Beskrivelse

Hulveje ved og omkring Skeldalen på ruten øst om Bølling Sø.

Skeldal BøllingSø Pan2Panorama over den nu genskabte Bølling Sø- set søens sydende omkring Tollund Mose.

I Skeldalen, nogenlunde midt på østsiden af Bølling Sø, har Silkeborg Kommune etableret en fin shelterplads, som er et rigtigt godt udgangspunkt for at opleve fortidens hulveje på den gamle  høj- eller hærvejsrute øst om Bølling Sø, som tidligere lå som en spærrende og udfordrende forhindring for nord-syd gående færdsel. Hærvejs-vandreruten passerer lige gennem shelterpladsen ved Stendal og fortsætter vestover til kanten af Bølling Sø, hvor den videre mod nord forenes med den afmærkede sti rundt om Bølling Sø.
Fra Harbovad i syd ved passagen af Funder Å, over Tollund Mose og Bjeldskovdal til Stendal og videre nordpå over Stokkjelds Dal til Stenholt Krat i nordenden af Bølling Sø, markerer mange endnu bevarede gravhøje den gamle færdselsrute øst om søen, hvor mennesker har færdes gennem årtusinder.
Østsden af Bølling Sø præges af mange større og mindre sidedale - små erosionsdale skabt af smeltevandet under afsmeltningen af isen i sidste istid og sidenhen "poleret" af vand og vind. Dale som lå på tværs af færdselsretningen og derfor møjsommeligt måtte passeres. Færdsel gennem århundreder sled sig på disse steder dybt ned i landskabet og efterlod de hulvejsspor, vi i dag kan opleve.

Skeldal LidarHøjdescanning af området omkring Bølling Sø med optegnede færdslsruter. Den østlige rute i morænelandskabet var udfordret af skrænterne i de mange smeltevandsdale, hvor hulveje fra den tværgående færdsel over tid sled sig ned.

I dalsiden lige nord for shelterpladsen fører en sti videre mod nabodalen "Stokkjelds Dal". Benyt gerne denne sti som en lille afstikker fra Hærvejsruten. I skrænten forløber stien i den gamle hulvej, som har slidt sig flere meter ned i terrænet og efter en kort tur langs markskellet på toppen, når du frem til en meget seværdigt system af hulveje i den sydvendte skrænt af Stokkjelds Dal. Et informationsskail ved ankomsten giver oversigt. over de fire forskellige hulvejsspor, hvoraf særligt det østligste har vifteformede forgreninger mod toppen og mere jævnt terræn. Når du står ved hulvejene, skal du forestille dig et ganske andet landskab, da vejene var i brug. Dengang var der ingen plantager og velordnede marker - næsten kun øde lyngbevokset hede med spredt bevoksning, som gav helt andre udfordringer for færdslen.

Skeldal StokkjeldsDal Pan1Panorama over de flotte hulveje i Stokkjelds Dal lige nord for shelterpladsen i Skeldal. Bemærk de mange parallelle spor der aftegner sig i lyngen mod toppen til højre.

De flotte vejspor øst om Bølling Sø blev sikkert benyttet gennem næsten 4.000 år - helt tilbage til bronzealderens begyndelse omkring 1.700 f.Kr. (og måske før?) og flankeres af de mange gravhøje fra samme tid. Omkring Stokkjelds Dal ligger 7 af 17 kendte gravhøje og ved Elling-banen - kun ca. 500 m. syd for shelterpladsen ligger 11 synlige af 30 kendte gravhøje. Billedet suppleres med 4 lavtliggende gravhøje ved foden af den sydlige dalside ca. 250 m. mod vest fra shelterpladsen ad Hærvejsruten. Flere af højene er ret lave og indikerer en datering til Enkeltgravskulturen, som tilhører den sene bondestenalder - så på turen ved Bølling Sø står du virkeligt i et landskab med stor tidsdybde.
Gravhøjene viser for det første,, at der har opholdt sig mennesker i området, men de har også den afledte funktion, at vise vej for datidens vejfarende over de dengang øde og ganske åbne vejstrækninger. Højene ledte mod de sikre overgangssteder i dalene, som i oldtiden sikkert var langt mere vandrige og sumpede end nutidens kultiverede og drænede landskab.

Skeldal Gravhøj7 af 17 kendte gravhøje ligger på den gamle færdselsrute øst om Bølling Sø lige syd for Skeldal.

Læs mere om hulvejssporene på informationstavlerne på stedet, som du også kan se HER

 

 Adgangsbeskrivelse

Adgang - Skeldal hulveje

 • Hulvejssporene omkring Skeldal opleves bedst på en tur til fods ad den afmærkede sti rundt om den nu genskabte Bølling Sø.
 • Informationsfolderen (LINK) anviser parkeringspladser flere steder rundt om søen.

Faciliteter

 • Informationsskilt ved Skeldal shelterplads og adskillige andre steder på ruten og ved parkeringspladser.

Særlige forhold

 • Parker hensynsfuldt og husk at evt. hund altid skal føres i snor.
 • Iagtag branfaren - Åben ild må kun finde sted på anlagte bålsteder ved shelterpladserne.
Luftfoto venligst udlånt af COWI
Kortmateriale Copyright KMS
Kortmateriale Copyright KMS

Copyright

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.